1. DEFINICJE

 • 1.1. Administrator – Fundacja “W Sercu Matki”, z siedzibą w Warszawie (02-793), ul. Przy Bażantarni 3
 • 1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
 • 1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 
 • 1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 • 1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem fundacjawsercumatki.pl – otwiera się w nowym oknie

   

 • 1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcji Serwisu opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 • 2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do działania funkcji Serwisu wykorzystywanych przez Użytkownika, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 • 3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora: 
  • 3.1.1. w celu udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu Użytkowników o działalności Administratora; 
  • 3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcji i dostarczanych treści. 
 • 3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego zapewniającego funkcjonowanie Serwisu). Zebrane w logach informacje Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY

 • 3.3. Administrator zapewnia możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Formularz do komentowania nie wymaga podania danych osobowych. Dodanie komentarza wymaga jedynie podania niku Użytkownika. 
 • 3.4. Jeżeli Użytkownik umieści informacje stanowiące dane osobowe w formularzu do komentowania to takie dane osobowe są przetwarzane w celu moderacji i wyświetlania komentarza – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatwierdzaniu dodawanych przez Użytkowników komentarzy i ich upublicznianiu. 

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

 • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej działalności. 

5. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 • 5.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).Szczegółowe informacje o:
   • zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners– otwiera się w nowym oknie
   • plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage – otwiera się w nowym oknie

    .

Ponadto, podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać pozostawiony przez facebook, Inc. plik o nazwie „fr”. Jest to podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na portalu społecznościowym facebook, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam. Jest on pozostawiany w związku z wykorzystywaniem w Serwisie wtyczek facebooka. Szczegółowe informacje o tym pliku są dostępne pod adresem www facebook.com/policies/cookie/

– otwiera się w nowym oknie

, pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Komentarz dodany pod tekstem w Serwisie będzie opublikowany bezterminowo. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, jego dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane zostaną usunięte wcześniej w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a Użytkownik zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych. 
 • 6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 • 7.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 • 7.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. 
 • 7.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. 

8. ODBIORCY DANYCH

 • 8.1. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. 
 • 8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 • 8.3. W przypadku dodania komentarza w Serwisie, wraz z treścią komentarza zostanie upublicznione podane przez Użytkownika nick oraz data i godzina dodania komentarza. 

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 • 9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 • 10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 
 • 10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 
 • 10.3. Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są szyfrowane (jest wykorzystywany protokół https). 

11. DANE KONTAKTOWE

 • 11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@fundacjawsercumatki.pl

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 • 12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 6 stycznia 2020 r.

Loading